Publikacje książkowe:

 • В. Курцова, Н. Снігірова, M. Jankowiak, M. Ostrówka (red.), Беларуска-польскія культурна-моўныя ўзаемадачыненні: ад гісторыі да сучаснасці, Мінск-Варшава 2016.
 • Słownik Mówionej Polszczyzny Północnokresowej, I. Grek-Pabis (pod red.), B. Biesiadowska-Magdziarz, M. Jankowiak, M. Ostrówka [po recenzji].
 • Współczesne gwary białoruskie na Łotwie. Wybór tekstów gwarowych z omówieniem [w oprac.].
 • Barszczewska, M. Jankowiak, Dialektologia białoruska, Warszawa 2012, ss. 308.
 • Беларускія гаворкі ў Краслаўскім раёне Латвіі. Сацыялінгвістычнае дасьледаваньне, Беласток-Вільня 2012, С. 288. [tłum. z j. polskiego].
 • Przewodnik turystyczny Litwa, Łotwa, Estonia, ExpressMap, Warszawa 2010, część o Łotwie, Wstęp, Informacje praktyczne. (współ. K. Byrtek, K. Popławski), ss. 348.
 • Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium socjolingwistyczne, Warszawa 2009, ss. 248. [PDF]
 • (red.) Przewodnik turystyczny: T. Ławecki, L. Olchowik-Adamowska, Lwów, Warszawa 2009, ExpressMap, ss. 215.

Publikacje w zakresie językoznawstwa:

 • (art.) Współczesne gwary białoruskie na wschodniej Litwie (rejony ignaliński i święciański), Slavistica Vilnensis 61, Vilnius 2016, s. 81–105.
 • (art.) Gwary białoruskie na Litwie jako przykład polsko-białoruskich kontaktów językowych, [w:] (red.) В. Курцова, Н. Снігірова, M. Jankowiak, M. Ostrówka, Беларуска-польскія культурна-моўныя ўзаемадачыненні: ад гісторыі да сучаснасці, Мінск-Варшава 2016, s. 110–120.
 • (art.) Funkcjonowanie współczesnego języka łagalskiego w sytuacji wielokulturowości i wielojęzyczności, [w:] „Zeszyty Łużyckie, Warszawa 2016, s. 273–296.
 • (art.) Балто-славянские языковые контакты в Невельском районе, [w:] Невельский сборник, выпуск 22, Ст. Петербург 2016, с. 111–121.
 • (art.) Polszczyzna północnokresowa w ujęciu leksykograficznym [w:] red. D. Rembiszewska, Słowiańskie słowniki gwarowe: tradycja i nowatorstwo, Warszawa 2016, s. 183–196. [M. Ostrówka, I. Grek-Pabisowa, B. Biesiadowska-Magdziarz, M. Jankowiak].
 • (art.) The western dialectal zone of the Belarusian language as an example of Polish-Belarusian sociohistorical relations, Beiträge zum 19. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), ed. E. Rubio Gutiérrez, E. Kislova, E. Kubicka // Die Welt der Slaven. Sammelbände 60, Wiesbaden 2016, s. 101–107.
 • (art.) Strefy dialektalne języka białoruskiego jako przykład językowych kontaktów z sąsiednimi narodami, [w:] „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 50, Warszawa 2016, s. 140–167.
 • (art.) Leksyka gwar południowej Pskowszczyzny pochodzenia bałtyckiego (rejony siebieski i newelskiego), [w:] „Acta Baltico-Slavica” 40, Warszawa 2016, 74–92
 • (rec.) XXI A. Pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas. Žemėlapiai ir jų komentarai, red. nauk.: D. Mikulėnienė, Lietuvių kalbos institutas, Vilnius 2014, 459 ss [w:] „Acta Baltico-Slavica” 39, Warszawa 2015, s. 238–246. [PDF]
 • (rec.) Baltu valodu atlants. Leksika 1. Flora, red. nauk. D. Mikulėnienė & A. Stafecka, Lietuvių kalbos institutas, Latvijas universitātes Latviešu valodas institūts, Vilnius 2013, 568 ss. [w:] „Acta Baltico Slavica” 39, Warszawa 2015, s. 247–254.
 • (art.) Kształtowanie się nazw ulic w Legionowie, [w:] „Rocznik Legionowski” VIII, Legionowo 2015, s. 19–41.
 • (art.) Współczesne gwary białoruskie na południowej Pskowszczyźnie. Rejon newelski, [w:] „Slavia” 2/2015, Praha 2015. Slovanský ústav AV ČR, s. 213–231.
 • (rec.) Таццяна Рамза, Беларускае гутарковае маўленне ў славянскім кантэксце, [w:] „Acta Albaruthenica” 15/2015, Warszawa 2015, s. 268–273.
 • (rec.) Bogumił Ostrowski, Białoruskie gwary Grodzieńszczyzny. Wybrane zagadnienia, [w:] „Acta Albaruthenica” 15/2015, Warszawa 2015, s. 274–280.
 • Czym jest i co zawiera Słownik mówionej polszczyzny północnokresowej [w:] „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2014 (razem z I. Grek-Pabis, M. Ostrówka, B. Biesiadowska-Magdziarz), s. 277–301. [PDF].
 • (rec.) XXI A. Pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas. Žemėlapiai ir jų komentarai [The Modern Geolinguistic Research in Lithuania: The Optimisation of Network Points and the Interactive Dissemination of Information], scientific editor: D. Mikulėnienė, Lietuvių kalbos institutas, Vilnius 2014, 459 pp. [w:] “Acta Linguistica Lithuanica” LXXI, Vilnius.
 • (art.) Belarusian dialects in Latvian Latgale – transitional or mixed [in:] ed. Seržant, I. A. and B. Wiemer, Contemporary approaches to dialectology: The area of North, Northwest Russian and Belarusian Dialects, „Slavica Bergensia 12”, Bergen 2014: University of Bergen, p. 37–65.
 • (art.) Беларускія запазычанні ў латышскай мове і латгальскіх гаворках [w:] „Беларуская лінгвістыка” 72/2014, Мінск 2014, C. 10–21.
 • Sprawozdanie z konferencji Polyslav XVII (Kijów 11–14 września 2013 roku) [w:] Adeptus 3 (2014), Warszawa, s. 117–119.
 • (art.) Gwary białoruskie na zachodniej Smoleńszczyźnie – dzieje agonii [in:] „Slavia” 82/2013, nr 3, Praha, s. 315–322.
 • (art.) Białorusini [w:] Jak zwracają się do siebie Europejczycy, red. M. Marcjanik, Warszawa 2013, s. 59–69.
 • Беларуская мова ў Латвіі: статус, сферы выкарыстання, перспектывы, Беларусіка-Albaruthenica 32. Матэрыялы V Міжнароднага кангрэса беларусістаў, Мінск 2012, 353–364. [przedruk].
 • (rec.) O nowym Słowniku Łotewsko-Polskim wydanym w Rydze w 2011 roku [w:] „Acta Baltico-Slavica” 36, Warszawa 2012, s. 291–294.
 • Belorussian Minority in the Krāslava Area in Latvia. Language in the Domain of Religion [w] Linguistica Lettica 20, Rīga 2012, s. 18–38.
 • Лексіка беларускамоўных жыхароў Латгаліі (на прыкладзе Краслаўскага раёна), Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe, red. Kawalou, R. Radzik, M. Sajewicz, Lublin 2010, s. 397–406.
 • Беларуская мова ў Латвіі: статус, сферы выкарыстання, перспектывы, „Acta Albaruthenica” 10/2010, Warszawa 2010, s. 301–310.
 • Zakres funkcjonowania języka białoruskiego i stan zachowania gwary na przykładzie wybranych miejscowości w okolicach Horek w obwodzie mohylewskim [w:] Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, red. E. Smułkowa, A. Engelking, Warszawa 2007, s. 293–315.
 • Język polski na Białorusi Wschodniej. Sytuacja socjolingwistyczna i uwagi o mowie wsi Stajsk i Wesełowo (razem z M. Ostrówką), „Acta Baltico-Slavica” 31, Warszawa 2007, s. 175–198.
 • Białoruska mniejszość na Łotwie w rejonie krasławskim. Język w sferze religii [w:] Prezentacje prac słuchaczy studium doktoranckiego przy IS PAN, Warszawa 2007, s. 9–13.
 • Apdzīvojošu Krāslavas rajonu baltkrievu minoritāšu daudzvalodība. Valodu funkcionēšanas sfēras, „Linguistica Lettica” XVI, Rīga 2007, s. 193–211.
 • Białorusini na Łotwie – współczesna sytuacja socjolingwistyczna na przykładzie rejonu krasławskiego, „Acta Baltico-Slavica” 30, Warszawa 2006, s. 542–556.
 • Социолингвистическая ситуация белорусов на белорусско-российском пограничье, „Linguistica Lettica” XV, Rīga 2006, s. 193–210.
 • Языковая характеристика деревень на белорусско-русском пограничье [w:] „Studia Slavica” VI, Tallinn 2006, s. 264–278.
 • Białorusini na Łotwie – wiadomości ogólne [w:] Prezentacje prac słuchaczy studium doktoranckiego przy IS PAN, Warszawa 2005, s. 37–41.
 • O polonizmach w utworze religijnym z 1794 r. „Nauki Parafialne” [w:] Prezentacje prac słuchaczy studium doktoranckiego przy IS PAN, Warszawa 2004.

Publikacje w zakresie historii i kulturoznawstwa:

 • Jankovjaks, M. Ostruvka, Krāslavas un tās apkārtnes poļi iedzīvotāju leģendās un nostāstos [w:] Inkluzīvi, Rīga 2012, s. 181–188.
 • Szlakiem białoruskich Poleszuków (raport z badań terenowych) (razem z Ł. Grajewskim) [w:] „Acta Baltico-Slavica” 35, Warszawa 2011, s. 215–236.
 • Славянская спадчына ў Латгаліі як аб’ект турызма [w:] Этнокультурное развитие Беларуси в XIX – начале XXI в., Минск 2011, С. 256–259.
 • Sprawozdanie z konferencji „Dawne Inflanty Polskie: dziedzictwo i historia” (Kraków, 18–19 listopada 2010) [w:] „Acta Baltico-Slavica” 35, Warszawa 2011, s. 291–293.
 • Kapral Antoni Nowicki (1916–2000), „Rocznik Legionowski” 4/2010, Legionowo 2011, s. 376–386.
 • Wielonarodowość i wielokulturowość Łatgalii w aspekcie społecznym i historycznym [w:] Językowe i kulturowe dziedzictwo WKL. Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy, Bydgoszcz 2010, s. 46–53.
 • (rec.) Krzysztof Zajas, Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich, „Wielogłos” Kraków 2010, s. 166–172.
 • Прафэсар Яўхім Карскі – рэктар Імпэратарскага Варшаўскага унівэрсытэту, „Arche” 4/2010, C. 298–308.
 • Profesor Joachim Karski – rektor Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego [w:] „Acta Albaruthenica” 9, Warszawa 2009, s. 341–348.
 • (oprac.), Pamiętnik Borysa Szczuki z Kleszczeli przekazany studentom podczas badań podlaskich (fragmenty) [w:] „Societas Communitas” 2 (8) 2009, Warszawa 2009, s. 333–362.
 • Образ национальностей проживающих на белорусско-латвийском пограничье в глазах жителей Латгалии [w:] Балто-славянские культурные связи, Рига 2009, C. 569–580.
 • Białorusini Łatgalii – autochtoni czy imigranci?, Acta Albaruthenica 8, Warszawa 2008, s. 264–274.
 • (rec.) Gustaw Manteuffel, Zarysy z dziejów krain dawnych inflanckich czyli Inflant właściwych (tak szwedzkich jako i polskich), Estonii z Ozylią, Kurlandii i Ziemi Piltyńskiej, Kraków 2007, Universitas, s. 325, „Kwartalnik Historia Nauki i Techniki” 3–4/2008, s. 381–387.
 • Kilka uwag o czynnikach kształtujących tożsamość narodową mniejszości białoruskiej na Łotwie (na przykładzie rejonu krasławskiego) [w:] Rodzina – Tożsamość – Język. Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim (red. A. Zielińska, A. Engelking, E. Golachowska), Warszawa 2008, s. 69– 93.
 • Czy każda nacja swoju wieru ma? – wokół zagadnienia identyfikacji narodowej społeczności białoruskiej zamieszkującej Łotwę (na przykładzie rejonu krasławskiego) [w:] Prezentacje prac słuchaczy studium doktoranckiego przy IS PAN, Warszawa 2006, s. 27–32.
 • Латгалия и польское меньшинство в Латгалии как образующий элемент польско–латвийских отношений в межвоенный период [w:] Восточная Европа: феномен Балтии. Материалы IV Международной научной конференции, Санкт-Петербург 2004, s. 221–230.
 • Палітыка польскіх улад у дачыненні да беларускай меншасці ў 1918–1939гг. [w:] История и культура Европы в контексте становления и развития региональных цивилизаций и культур: актуальные проблемы из исторического, прошлого и современности. Материалы международной научно–теоретической конференции, Витебск 2003, s. 175–177.

Publikacje w zakresie politologii:

 • Laimdota Straujuma nowym premierem Łotwy [w:] „Stanowisko Pułaskiego”, z dnia 24.01.2014.
 • Łotewski rząd podał się do dymisji [w:] „Stanowisko Pułaskiego”, z dnia 28.11.2013.
 • Mały ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim – korzyści i zagrożenia [w:] „Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego”, 4/2012 z dnia 20.03.2012.
 • W relacjach Mińska z UE znów powiało chłodem [w:] „Stanowisko Pułaskiego”, z dnia 09.03.2012.
 • Łotwa na rozstaju dróg [w:] „Stanowisko Pułaskiego”, 07/2011.
 • Integracja czy dezintegracja państwa? Polityka niepodległej Łotwy wobec mniejszości narodowych (nie-obywateli) [w:] Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Część 3: Kontekst międzynarodowy, pod red. J. Dieca, Kraków 2011, s. 411–429.
 • Polsko-łotewska współpraca w kontekście przynależności do instytucji międzynarodowych [artykuł znajduje się na stronie internetowej Wspólnoty Polskiej].

Inne publikacje:

 • Tłumaczenie gwarowych tekstów poleskich na język polski, wykorzystanych w książce Obrębski, Polesie. Studia etnosocjologiczne, Warszawa 2007. (opr. A. Engelking).