Edukacja:

 • Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki, studia doktoranckie, praca doktorska pt. Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium socjolingwistyczne, promotor: dr hab. Anny Zielińskiej (doktorat w zakresie językoznawstwa).
 • Uniwersytet Warszawski, Studium Europy Wschodniej i Azji środkowej, pracy magisterska pt. Profesor Joachim Karski – rektor Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: dr hab. Leszek Zasztowt (absolutorium).
 • Uniwersytet Warszawski, Katedra Filologii Białoruskiej, praca magisterska pt. Polonizmy w utworze religijnym 1794 r. – Nauki Parafialne, promotor: dr Jadwiga Głuszkowska-Babicka (magisterium w zakresie językoznawstwa).
 • Uniwersytet Warszawski, Filologia Polska, praca licencjacka pt. Singularia i pluralia tantum w języku polskim i białoruskim, promotor: dr Elżbieta Wierzbicka, specjalizacja nauczycielska, licencjat w zakresie
 • XXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Starzyńskiego, Świadectwo dojrzałości z wyróżnieniem.
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie, Świadectwo ukończenia z wyróżnieniem.

Doświadczenie zawodowe:

 

Instytut Słowiański Akademii Nauk Republiki Czeskiej

 • od I 2018 do XII 2022 fellowship

Instytut Slawistyki PAN

 • od II 2008 do I 2017adiunkt
 • członek Zespołu Badań Mówionej Polszczyzny Północnokresowej (2003–2012);
 • sekretarz Naukowy Studiów Doktoranckich (X 2008 – IX 2014);
 • sekretarz Komisji ds. Przewodów Doktorskich (2011–2014);
 • członek Rady Naukowej IS PAN (kadencja 01.2011 – 12.2014);
 • kierownik tematu statutowego „Język białoruski w państwach bałtyckich i obwodzie kaliningradzkim (2012–2015)

Uniwersytet Warszawski

 • lektor języka białoruskiego w Studium Europy Wschodniej;
 • wykłady gościnne w Katedrze Białorutenistyki;
 • wykłady gościnne na Filologii Polskiej.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

 • 2011 – 04 2014, ekspert ds. Białorusi, państwa bałtyckich i obwodu kaliningradzkiego.

Uniwersytet Jagielloński

 • Instytut Studiów Orientalnych, członek Zespołu Interdyscyplinarnych Studiów Eurazjatyckich.

Stypendia, staże i odznaczenia:

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnistwa Wyższego, stypedium Ministra dla Młodych Wybitnych Naukowców (2013–2016);
 • Odznaczenie Prezydium Narodowej Akademii Nauk Białorusi Jubileuszowym medalem 80-lecia NANB, za popularuzację wiedzy o historii i dialektologii języka białoruskiego wśród studentów;
 • Sztokholm, Södertörns University, Centre for Baltic and East European Studies, short term research visit (I 2013);
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (BUWIWM), trzymiesięczne stypendium na Łotwie (2005);

Członkostwo w kolegiach redakcyjnych pism:

 • „Беларуская лінгвістыка”, członek Komitetu Redakcyjnego (od 06.2016)
 • „Беларуская дыялекталогія. Матэрыялы і даследаванні”, członek Komitetu Redakcyjnego (od 01.2016)
 • „Acta Baltico-Slavica”, członek Rady Naukowej (od 10.2012 do I 2017);
 • „Acta Albaruthenica”, redakcja tematyczna – językoznawstwo (od 01.2012);
 • „Rocznik Legionowski”, członek Komitetu Redakcyjnego – sekretarz (od 11.2011)

Członkostwo w organizacjach: 

 • Międzynarodowa Asocjacja Białorutenistów;
 • Polskie Towarzystwo Białorutenistyczne;
 • Towarzystwo Przyjaciół Legionowa;
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe „Albaruthenica” (w czasie studiów).

Znajomość języków:

 • polski – język ojczysty
 • białoruski – biegła
 • rosyjski – bardzo dobra
 • angielski – dobra
 • łotewski – dobra
 • północno-wschodni dialekt j. białoruskiego – dobra
 • niemiecki – podstawowa
 • szwedzki – podstawowa
 • ukraiński – pasywna